3D Formats


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zSuffix3D FormatReadSavePlugin Needed
3d Unrealyesnoyes
3df QuickDraw 3D Metafileyesyesno
3dm QuickDraw 3D Metafileyesyesno
3dmf QuickDraw 3D Metafileyesyesno
3ds 3D Studio Max ASCIIyesyesno
3ds 3D Studio Max binaryyesyesno
ac AC3Dyesyesno
acc AC3Dyesyesyes
ac3d AC3Dyesyesno
asc ArcInfo ASCII Gridyesyesno
ase 3D Studio MAx ASCII exportyesnono
ask 3D Studio MAx Text exportyesnono
b3d Apple binary 3DMFyesnono
b3d BlitzBasic 3Dyesnoyes
bdf Nastran data fileyesnono
blend Blenderyesnoyes
blk Lightscape 3Dyesyesno
bvh Biovisionyesnoyes
byu Brigham Young Universityyesnono
coa Caligari Truespace ASCIIyesyesno
cob Caligari Truespace binaryyesyesno
csm CharacterStudio Motion Importer (MoCap)yesnoyes
dae Collada 1.4.1yesyesno
dem VistaProyesnono
dem CDEDyesnono
dem USGS 1-degreeyesnono
dem USGS GTOPO30yesnono
dgd MicroDEMyesnono
dxf AutoCADyesyesno
enff Neuitral File Formatyesnoyes
fbx Autodeskyesnoyes
geo VideoScapeyesyesno
gmod Golgotha GMODyesnono
hmp 3D GameStudio Heightmapyesnono
hrc SoftImage hierarchyyesnono
iob Imagine 1 and 2 / Turbo Silver 3.0yesyesno
irr Irrlichr Sceneyesnoyes
irrmesh Irrlichr Sceneyesnoyes
iv Open Inventoryesnono
kmz Google Earth KMZyesnono
land Scenery Animatoryesyesno
las LiDARyesyesno
lp Lightscapeyesyesno
lw LightWave Object 5.6yesnono
lwo LightWave Objectyesnono
lws LightWave Sceneyesnoyes
lxo LightWave Objectyesnoyes
ma Mayanoyesno
md2 Quake II Meshyesnoyes
md3 Quake III Meshyesnoyes
md5anim Doom 3 / MD5 Meshyesnoyes
md5camera Doom 3 / MD5 Meshyesnoyes
md5mesh Doom 3 / MD5 Meshyesnoyes
mdc Return to Castle Wolfenstein Meshyesnoyes
mdl 3D GameStudio Meshyesnoyes
mdl Satellite ToolKit, STKyesyesno
mot LightWave Sceneyesnoyes
ms3d Milkshape 3Dyesnoyes
mtx Viewpoint Scenenoyesno
ndo Nendo Meshyesnoyes
nff Neuitral File Formatyesnoyes
obj Alias Wavefrontyesyesno
obj 3D Doctoryesnono
obj Blender's Videoscape 3D dialectyesnono
off Object File Formatyesnoyes
pk3 Quake III BSPyesnoyes
ply Stanford Universityyesnono
pov POV-Ray 3.0noyesno
prj 3D Studio Projectyesnono
q3o Quick3Dyesnoyes
q3s Quick3Dyesnoyes
rbs RealiMation 4.1yesyesno
rtg Maya RTGyesnono
rwx RenderWare (ASCII)yesyesno
scene Sculptyesyesno
scn Caligari Truespaceyesnoyes
smd Calve Modelyesnoyes
smf QSLIMyesnono
stl Lightscapeyesnono
stla Stereolithographyyesnono
stlb Stereolithography binaryyesnono
t3d Apple ASCII 3DMFyesnono
ter Terragen Terrainyesnoyes
tri Triangleyesnono
tria ASCII triangleyesnono
trib Binary triangleyesnono
ts Turbo Silveryesyesno
uc Unreal Meshyesnoyes
vla Digistar IIyesnono
vta Calve Modelyesnoyes
wrl VRML 1yesyesno
wrl VRML 2yesyesno
wrz VRMLyesyesno
x DirectX (ASCII)yesyesno
x DirectX (binary)yesyesno
x3d X3Dnoyesno
xgl XGLyesyesno
xml CableModyesyesno
xml Kerkytheanoyesno
xsi SoftImagenoyesno
xyz XYZyesyesno
zgl ZGLyesyesno

(102 formats)